I vår ordlista hittar ni alla viktiga begrepp kring ämnet transport. Informera er nu!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route
  Detta är ett internationellt avtal för transport av farligt gods på väg.
 • AÖSp

  AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Allmänna österrikiska speditörsvillkor)  AÖSp gäller enligt överenskommelse. De reglerar bland annat rättsförhållandet mellan uppdragsgivare och speditör samt speditörens ansvar.

 • Aramidväv

  Aramid är ett speciellt tyg som används för kapelltak. Aramid är gult och brandsäkert.

B

 • BAG

  Deutsches Bundesamt für Güterverkehr (Tyska myndigheten för godstrafik) (www.bag.bund.de)
 • Bulkighet

  Med bulkighet menas förhållandet mellan volymen i m³ till vikten i ton.

C

 • Cabotage

  Som cabotage betecknar man tillhandahållandet av transporttjänster inom ett land, genom ett utländskt transportföretag.
 • Carnet ATA

  Carnet ATA utfärdas av den nationella handelskammaren och kan beskrivas som ett internationellt formulär.
  Det används för att hantera varor avsedda för tillfällig import/export (t.ex. mässor, byggplatser utomlands, etc.).
 • Carnet TIR

  Carnet TIR är ett transiteringsdokument med ett mycket brett tillämpningsområde. Det gäller även utanför EU:s gränser; i staterna i Mellanöstern. IRU är arrangören av Carnet TIR-systemet och ansvarar i EU och andra TIR-medlemsstater för tullavgifter upp till max. 100.000 EUR / Carnet TIR. I vissa TIR-medlemsstater gäller en begränsad garanti på max. 60.000 EUR / Carnet TIR.
 • CEMT-licens

  CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Europeiska ministerkonferensen för transport)

  Antal och landdistributionen av CEMT-licenser fastställs på grundval av en resolution från Europeiska ministerkonferensen för transport (Internationella Transportforumet ITF) varje år. Licensen tillåter utförande av kommersiell vägtransport mellan de ca 45 CEMT-medlemsländerna.
 • Checkpoint

  Checkpoint kallar vi ett företag som på uppdrag av LKW WALTER kontrollerar lastbilar innan de kör till lastnings- eller lossningsplatsen. Vid denna kontroll granskar utbildad personal bland annat fordonets tekniska skick, tillgängligheten av nödvändig lastutrustning (t.ex. spännband), chaufförens personliga skyddsutrustning och dennes kunskaper om de respektive kraven på lastnings-/ lossningsstället med avseende på säkerhet.
 • CIM

  CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

  CIM är de enhetliga lagbestämmelserna för internationell godstransport på järnväg och kan hittas i bilaga B i COTIF.  Se också COTIF.

 • CMR-konventionen

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  CMR är konventionen för avtal för internationella vägtransporter". Bestämmelserna i CMR måste tillämpas av alla fördragsslutande stater vid gränsöverskridande godstransporter på väg.
 • Code of Conduct

  En "Code of Conduct" eller "uppförandekod" är en samling av önskade uppföranderegler i olika situationer och sammanhang, vilka företag mestadels frivilligt åtar sig att följa.
  WALTER GROUP har utvecklat sin egen uppförandekod och denna tjänar våra medarbetare och chefer som en guide för sina beslutstagande och sin entreprenörsanda.  Code of Conduct (PDF)

 • CONNECT

  CONNECT är vår online-portal för kunder, genom vilken transportavtal bekvämt kan ingås med ett enkelt musklick. Ytterligare funktioner: aktuell uppdragsöversikt och tillhandahållande av användbar information.

  Demo


  Kundportalen CONNECT

 • COTIF

  COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

  Här handlar det om konventionen om internationell järnvägstransport. Detta gäller gränsöverskridande förflyttningar av både varor och personer. (www.cit-rail.org/en/rail-transport-law/cotif/)

D

 • daN

  daN står för Dekanewton. Newton ['njuːtn] (enhetssymbol N) är måttenheten som används i det internationella enhetssystemet (SI) för den fysiska kvantitetskraften. daN är en enhet som t.ex. används vid lastsäkring för att indikera bärkapaciteten eller brytningsstyrkan hos rep eller band. Det motsvarar ungefär viktbelastningen för en massa av 1 kg. Ett rep med en brytningsbelastning på 1.000 daN kan därmed bära ca 1.000 kg.

E

 • ECTA

  "Europeiska kemiska transportföreningen" är sammanslutningen av europeiska landtransportföretag med målet att förbättra effektivitetsstandarderna inom transport, säkerhet, kvalitet, miljö och de sociala aspekterna av transport av kemiska produkter i Europa. ECTA är också paraplyorganisation för "Responsible Care Initiative" för den europeiska landtransportsektorn. (www.ecta.com)
 • EDI-anslutning (Elektronisk dataöverföring)

  EDI står för Electronic Data Interchange = Elektronisk dataöverföring  Electronic Data Interchange (EDI)

 • EN 12195-1

  Europeisk bindande standard för beräkning av säkringskrafter vid lastsäkring; gäller för fordon med en totalvikt över 3,5 ton.

  Standarder för lastsäkring

 • EN 12642 XL

  EN 12642 XL är en term inom lastsäkring. Detta är den europeiska standarden för förstärkta fordonskarosser. XL-konstruktioner följer denna standard (förstärkta fordonspåbyggnader). Hela trailerflottan hos LKW WALTER för kombinerade transporter omfattas av standarden EN 12642 XL.
 • EURO-klasser (2, 3, 4, 5, 6)

  EURO 2, 3, 4, 5 eller 6 står för de olika motorklasserna hos lastbilar med låg buller- och utsläppsnivå. LKW WALTER samarbetar med transportpartners med miljövänlig utrustning, minst EURO-klass 5 och uppåt.

F

 • Färdskrivare

  Färdskrivaren är en elektronisk enhet som huvudsakligen registrerar kör- och vilotider.
 • FBL

  FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

  FBL är ett övertagande-, försäkrings- och produktdokument. Den som fysiskt håller dokumentet i sina händer har rätt att förfoga över varorna.
 • FCR

  FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

  Här handlar det om mottagandebekräftelsen av speditören (ett speditöreget transportdokument med beviskaraktär).
 • FIATA

  FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

  FIATA är "Internationella sammanslutningen av speditörsorganisationer", som grundades den 31 maj 1926 i Wien. Den har cirka 40.000 medlemmar (speditörer) i 150 länder. FIATA har rådgivande status i FN och har sitt huvudkontor i Zürich.
 • Formanpassning

  Formanpassning är en typ av lastsäkring.

  Vid formanpassad lastsäkring lastas varorna direkt och utan lastlucka upp till lastgränsen (framstam, sidovägg, stolpe etc.).
  Den formanpassade lastsäkringen anses i kombination med XL-släpvagnar vara en särskilt effektiv metod för lastsäkring.  Typer av lastsäkring

 • Fraktportal

  I en fraktportal (mestadels online) handlar man med lass och transporter mellan leverantörer av gods och leverantörer av lastutrymme.
 • Friktionskoefficient μ (my)

  När lasten är på lastningsområdet, uppstår friktion mellan lasten och underlaget, som uttrycks med ett friktionskoefficient. Detta värde används för att beräkna lastens halkförmåga och erforderligt antal spännband.
 • Frontvägg

  Med frontvägg menas den främre väggen i trailern.
 • FTL

  FTL är den engelska förkortningen för "Full Truck Load" (komplettlast).  Se också Helbilstransport.

G

 • Gemensamt haveri

  Uttryck för extraordinära händelser eller incidenter inom flod- och sjöfart. Med gemensamt haveri menas insatser för räddning/bärgning av fartyg och last från en gemensam fara och vars kostnader bärs lika av fartygets ägare och last/fraktägarna.
 • Global Compact

  Global Compact är världens största hållbarhetsinitiativ för företag (Corporate Sustainability) och står under FN:s beskydd. Det är en appell till företag att anpassa sina strategier och åtgärder med universella principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption, samt att vidta åtgärder som främjar samhälleliga mål. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)
 • Godsstöttor

  Godsstöttor räknas till lastsäkringsutrustningen. De kallas också spännplattor, mellanväggssäkringar eller -förslutningar. De stödjer den formanpassade lastsäkringen, vilken ska förhindra att varorna glider framåt eller bakåt.
 • Golv med halksäker yta

  Den halksäkra ytan är idag en vanlig beläggning på trägolv (paneler) i trailers.
 • GREEN transport

  "GREEN transport" är ett begrepp hos LKW WALTER som omfattar alla våra aktiviteter för att minska utsläpp av föroreningar under transport.  GREEN transport

 • Grimsurrning

  Formanpassaad lastsäkringsmetod för att säkra mot kraftpåverkan i eller mot färdriktningen. Används bland annat inom den kemiska industrin.  Se också Formanpassning.

 • GZA

  GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Allmänna villkor för samarbete)

  De lägger grunden för framtida samarbete med våra transportpartners.

H

 • HACCP

  HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (Riskanalys och kritiska kontrollpunkter)

  Detta är ett förvaltningssystem inriktat på förebyggande åtgärder. Det används för att identifiera, bedöma och hantera betydande hälsorisker som kan uppstå vid transport av livsmedel. Syftet är att ge största möjliga produktsäkerhet och att skydda slutanvändaren.
 • Halkskyddsmattor

  Lastsäkringsutrustning, som fungerar som underlag för att öka friktionskoefficienten. De är gjorda av glidhämmande material såsom gummigranulat, fibrösa material eller belagd kartong.
 • Hållist för surrning

  Hållisten är en stållist på botten av en trailer (på vänster och höger kant) med en rad av fästpunkter för spännband.
 • Helbilstransport

  Med en helbilstransport menas en fullastad lastbil som normalt är avsedd för endast en mottagare.
  Det internationella begreppet är "FTL" - Full Truck Load.

I

 • Inbyggt stativ för rullar (rullgropar)

  Plåt- och stålrullar betecknas på engelska som coils. För att kunna lasta dessa rullar (som kan väga flera ton) säkert, krävs antingen en passande förpackning (ram) eller en trailer med coilmulde.
  En coilmulde är en dold nedsänkning i trailerns golv med en längd på ca 5-8,5 m. När gropen är täckt kan även andra typ av varor lastas på dessa fordon.  LKW WALTER:s trailerflotta

 • Incotermer

  Incotermer (Internationella kommersiella villkor) är standardiserade internationella handelsvillkor. De omfattas och publiceras av Internationella handelskammaren (för närvarande: Incotermer 2010). Parterna (säljare, köpare) i en affärstransaktion kan komma överens om en klausul i Incotermerna. Med hjälp av Incotermer regleras de viktigaste säljar- och köparskyldigheterna, särskilt risköverföring och leveranskostnader mellan handelspartners.  Incotermer

 • Intermodala transportleder

  Se också Kombinerad trafik.
 • IRU

  IRU = International Road Transport Union

  Genèvebaserade IRU representerar i allmänhet transportindustrins intressen på vägen och är arrangör av Carnet TIR-systemet.
 • ISO

  ISO = "International Organization for Standardization"
  LKW WALTER är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2008 sedan 1992 och miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004 sedan 2016.  ISO-Certifikat (PDF)

J

 • Joloda

  Skyddat varumärke. Stammar från uppfinnaren och grundaren Johnstone George.
  JOLODA betecknar ett last- och energibesparande lastsystem på trailers, vilket används speciellt för transport av pappersvaror.

K

 • Kantskydd

  Lastsäkringsutrustning i olika utföranden (plast, kartong...), som skyddar varor och spännband från skador.
 • Kombinerad lastsäkring

  Vid kombinerad lastsäkring kombineras element från formanpassad och friktionsanpassad lastsäkring. Lasten laddas, till exempel, vid gavelväggen och surras form- och friktionsanpassat med spännband. I praktiken är detta en mycket vanlig metod för att säkra last.  Typer av lastsäkring

 • Kombinerad trafik

  För att hantera transporten så miljövänligt och kostnadseffektivt som möjligt, kombineras i kombinerad trafik de olika transportsätten lastbil, järnväg och färja på ett optimalt sätt.

  • Tåg/färja för huvudsträckan (miljövänlig transportlösning)
  • Lastbil för anslutningstrafiken (flexibel upphämtning och leverans)

  Kombinerad trafik

 • Kort lastspännare

  Kort lastspännare, även kallad tryckspärr, fungerar som ett åtdragningselement vid lastsäkring med spännband. Sedan april 2004 måste en kort lastspännare enligt EN 12195 tillhandahålla förspänningskrafter på 250 till 350 daN.  Se också Lång lastspännare.

L

 • Lång lastspännare

  Lång lastspännare, även kallad åtdragningsspärr, fungerar som ett åtdragningselement vid lastsäkring med spännband. Sedan april 2004 måste en lång lastspännare enligt EN 12195 tillhandahålla förspänningskrafter på 375 till 500 daN.  Se också Kort lastspännare.

 • Lasthöjd

  Lasthöjd från sidan: Höjd upp till vilken du kan lasta trailern från sidan.
  Bakre lasthöjd: Höjd upp till vilken du kan lasta trailern bakifrån.
 • LOADS TODAY

  LOADS TODAY, den ledande fraktportalen för helbilslaster i Europa, är en internetplattform för LKW WALTER:s transportpartners.
  En viktig fördel med LOADS TODAY är att transportpartners till LKW WALTER endast hittar helbilslaster som LKW WALTER beställer och betalar.  Fraktbörsen LOADS TODAY

 • Loopsurrning

  Kallas på engelska även "lashing". Lastsäkringsmetod genom förstängning för att säkra mot laterala accelerationer (krafter som verkar från sidan). Används bland annat inom stålindustrin.  Se också Formanpassning.

 • LTL

  LTL är den engelska förkortningen för "Less than Truck Load" (delparti).

M

 • Megatrailer

  En megatrailer är en trailer med en innerhöjd på 3 m.
 • MiLog

  Lag om minimilön - tysk lag som reglerar en allmän minimilön.
  Sedan den 1 januari 2015 har det fastställts en rikstäckande lagstadgad minimilön i Tyskland.

N

 • Neutralisering

  Vid neutralisering undanhålls varornas ursprung eller destination från lastnings- och/eller lossningsplatsen. En åtskillnad görs mellan värde- och namnneutralisering.

O

 • Överfallssurrning

  Formanpassad lastsäkringsmetod för att skydda laterala accelerationer (mot krafter som verkar på sidan). Används bland annat inom den kemiska industrin.  Se också Formanpassning.

 • Online-bokning

  Bokning via vår online kundportal CONNECT.  Se också CONNECT.

P

 • Packlista

  En packlista är en förteckning över förpackningsenheter. Den används för att bestämma exakt omfattning och typ av varor.
 • Paperliner

  En paperliner är en speciell trailer för papperslaster med automatiskt lastnings- och lossningssystem (Jolodaskenor, Jolodaslädor).
 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (Personlig skyddsutrustning)

  Följande beteckningar föreskriver konstant användning av personlig skyddsutrustning: hjälm (EN 397), skyddsglasögon (EN 166 / EN 166-3), hörselskydd (EN 352), kroppstäckande kläder, säkerhetsväst (EN 471), arbetshandskar (EN 388) och skyddsskor med stålhätta (EN 20345 S1).  Videoklipp om personlig skyddsutrustning (PSA)

 • Presspassning

  Presspassning är en typ av lastsäkring.

  Vid lastsäkring med friktion ökar lastens tyngdkraft genom surrning av lasten, vilket skapar en bättre lastsäkring.

  Detta uppnås, till exempel, genom surrning med spännband.  Typer av lastsäkring

R

 • Respact

  respACT är den österrikiska företagsplattformen för företagens sociala ansvar (Corporate Social Responsibility - CSR) och hållbara utveckling. Som impulsgivare stödjer respACT sina medlemsföretag med aktuella nyheter och information om hållbara affärsmetoder, regelbundna möjligheter till nätverkande och erbjudande om kompetensutveckling. "Responsible actions" syftar till en social, ekologisk och ekonomisk modernisering av följande områden: ledarskap och design, marknad, personal, miljö och samhälle. (www.respact.at)
 • Responsible Care

  Ett globalt, frivilligt initiativ från den kemiska industrin med syftet att förbättra hälso-, säkerhets- och miljösituationen genom strikta självkontroller.

  Certifikat

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  LKW WALTER sammanförde 2005 områdena säkerhet/hälsa, miljö och kvalitet. 2008 infördes Security Management. Sedan dess samlas ovan nämnda teman under begreppet SHEQ.  SHEQ-management

 • Short Sea Shipping

  Short Sea Shipping står för godstransporter till sjöss inom en kontinent. Det är en av de möjliga transportvägarna för kombinerade transporter hos LKW WALTER.  Se också Kombinerad trafik.

 • Sidovägg

  Sidoväggen (= yttre sidoväggen) är en strukturell gräns för lastområdet. Den tjänar till att avgränsa, för att förhindra att varorna faller ner.
 • Spännband

  Spännband används för att spänna fast och säkra last. Principiellt skiljer man mellan spännband med en spännare med kort hävstång (ca 350 daN spännkraft) och spännband med en spännare med lång hävstång (ca 500 daN spännkraft).
 • SQAS

  SQAS = Safety & Quality Assessment System

  SQAS-bedömningen är ett system som har utvecklats av CEFIC, "European Chemical Industry Council" (Europeiska organisation för kemisk industri).
  En ny bedömning görs vart tredje år och fungerar som ett verktyg för att samordna kvalitet, säkerhet (person- och egendomsskydd), miljöbeteende och CSR-aktiviteter hos transport- och logistikföretag i en enhetlig form.
  LKW WALTER fick redan 1995 sin första SQAS-bedömning.
 • Stöttor

  Här handlar det om stöttor i trailern, som är förankrade i fordonets golv. Stöttor fungerar som lastsäkringsutrustning, med vilka varorna kan säkras.
 • Stöttor

  Stöttor är laterala, vertikala stänger och ingår i en trailers utrustning.

T

 • T1, T2, T-

  T1, T2 och T- är tull-transit dokument för deklaration av tullgods mellan de 27 EU-medlemsstaterna, Norge, Island, Schweiz, Turkiet och Serbien.
 • Tautliner

  Med tautliner menas en fordonskropp med kapell utan sidovägg
 • Terminal (järnväg/färja)

  En terminal i kombinerad trafik (väg-järnväg/fartyg) är en anläggning för hantering av lastenheter (semitrailers, containrar) på järnvägsstationer och i hamnar.
 • Trailer-trucking

  Med trailer-trucking menas genomförandet av en för- och eftertransport inom ramen för en kombitransport, dvs. en LKW WALTER-trailer dras från lastningsställe till kombiterminal/hamn resp. från kombiterminal/hamn till lossningsställe.  Se också Kombinerad trafik.

 • Transportförsäkring

  Transportförsäkringen är en varuförsäkring. Försäkringen börjar gälla vid lastningen av varorna vid överenskommen överlåtelseort och slutar med lossningen. Den täcker skador som enligt CMR-konventionen sträcker sig utanför speditörens ansvar. Tecknandet av en separat transportförsäkring sker på uppdrag och bekostnad av uppdragsgivaren.
  "Allmänna österrikiska transportförsäkringsvillkor" (AÖTB 1988) utgör den rättsliga grunden för detta.
 • Tullförsegling

  En tullförsegling (tullplombering) kan av tullmyndigheten fästas på lastbilens lastrum (= utrymmesförsegling) samt på kolli (= kolli- eller förpackningsförsegling) vid transport av tullvaror.
 • Tur och retur-modell

  Med tur och retur-modellen kör våra transportföretagare kontinuerligt fram och tillbaka mellan två länder (t.ex. Tyskland - Frankrike - Tyskland)

U

 • Underkörningsskydd (sido, bakre)

  Underkörningsskyddet är en säkerhetsanordning på trailers och lastbilar, så att andra trafikanter inte kan hamna under fordonet vid olyckor.

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (växelflak)

  Växelflak används huvudsakligen för kombinerade transporter på järnväg/väg. Växelflak från vår egen flotta uppfyller de höjda säkerhetskraven för lastsäkerhet. (Test enligt EN 12642 XL). För närvarande är mer än 200 stycken av dessa i bruk.  LKW WALTER:s trailerflotta

X

 • XL-trailer

  Till skillnad från vanliga påhängsvagnar uppvisar XL-trailern konstruktionsegenskaper som stödjer lastsäkringen - till exempel stärkt frontvägg, 4 dörrlås, förstärkt presenning, min. 32 kapellbrädor, fastare struktur och förstärkta sidopresenningar.

  Vår egen trailerflotta består uteslutande av XL-trailers.  Se också EN 12642 XL.

^ - Top

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du användningen av cookies. Om du vill utesluta vissa cookies, klickar du här. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter hittar du i användarvillkor och dataskyddsinformation.

Acceptera